از تاریخ 1403/06/10 تمامی پک ها با افزایش قیمت 30 درصدی رو به رو خواهند شد.